top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Wasiat & Probet

"Wasiat" dan "probet" adalah konsep berkaitan dalam bidang perancangan dan pentadbiran harta pusaka, tetapi ia merujuk kepada aspek proses yang berbeza. Mari kita terokai perbezaan antara keduanya:


1. ** Wasiat:**

Wasiat, juga dikenali sebagai wasiat dan wasiat terakhir, ialah dokumen undang-undang yang menggariskan kehendak seseorang untuk pengagihan aset mereka (harta benda, harta benda, wang) selepas kematian mereka. Ia membenarkan individu, dikenali sebagai pewasiat, untuk menentukan cara harta pusaka mereka harus dibahagikan antara benefisiari. Wasiat juga boleh menamakan wasi, orang yang bertanggungjawab melaksanakan arahan dalam wasiat. Wasiat boleh menangani pelbagai perkara, seperti menamakan penjaga untuk kanak-kanak di bawah umur, membuat wasiat (hadiah) tertentu dan menubuhkan amanah.


2. **Probet:**

Probet adalah proses undang-undang di mana wasiat seseorang yang telah mati disahkan oleh mahkamah dan arahan dalam wasiat itu dijalankan. Ia melibatkan beberapa langkah, antaranya:

- **Memfailkan Wasiat:** Wasiat diserahkan kepada mahkamah yang berkenaan, bersama dengan dokumen dan maklumat lain yang diperlukan.

- **Mengesahkan Wasiat:** Mahkamah mengesahkan ketulenan wasiat dan memastikan ia memenuhi keperluan undang-undang. Ini amat penting untuk mengelakkan penipuan atau paksaan.

- **Melantik Wasi:** Jika wasi dinamakan dalam wasiat, mahkamah akan melantik mereka secara rasmi untuk menyelia pentadbiran harta pusaka. Sekiranya tidak ada wasi yang dinamakan atau wasi yang dinamakan tidak dapat memenuhi peranan mereka, mahkamah akan melantik seorang pentadbir.

- **Inventori Aset:** Pelaksana membuat inventori aset dan liabiliti si mati. Ini boleh termasuk harta, akaun bank, pelaburan, hutang, dsb.

- **Memaklumkan Pemiutang dan Penerima:** Pelaksana memberitahu pemiutang tentang kematian dan menyelesaikan sebarang hutang tertunggak. Mereka juga memberitahu benefisiari tentang kelayakan mereka.

- **Mengagihkan Harta Pusaka:** Setelah hutang diselesaikan dan tugas pentadbiran selesai, wasi mengagihkan baki aset kepada benefisiari mengikut arahan dalam wasiat.

- **Perakaunan Akhir:** Pelaksana menyediakan perakaunan terakhir bagi urus niaga harta pusaka kepada mahkamah.


Perbezaan Utama:

- Wasiat ialah dokumen undang-undang yang menggariskan kehendak seseorang untuk pembahagian harta mereka selepas kematian.

- Probet ialah proses undang-undang di mana wasiat disahkan oleh mahkamah dan arahan dalam wasiat itu dijalankan.

- Wasiat dibuat oleh pewasiat dan boleh meliputi pelbagai aspek pembahagian harta pusaka dan lain-lain perkara.

- Probet melibatkan pengawasan mahkamah untuk memastikan pentadbiran harta pusaka si mati, pembayaran hutang, dan pengagihan aset kepada benefisiari.

- Tidak semua aset melalui probet; sesetengah aset boleh diserahkan terus kepada benefisiari melalui mekanisme seperti pemilikan bersama atau penetapan benefisiari.


Ringkasnya, wasiat ialah dokumen yang menyatakan kehendak seseorang untuk harta pusaka mereka, manakala probet ialah proses undang-undang yang mengikuti kematian pewasiat untuk mengesahkan wasiat dan memastikan pelaksanaannya yang sepatutnya.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Commentaires


bottom of page