top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Perbankan Islam vs Perbankan Konvensional

Perbankan Islam dan Perbankan konvensional ialah dua sistem pengurusan perbankan yang berbeza yang dipandu oleh prinsip dan nilai yang berbeza. Perbezaan utama antara kedua-dua sistem ini adalah berakar umbi dalam kepercayaan asas, amalan dan pertimbangan etika mereka. Berikut adalah beberapa perbezaan asas:


**1. Asas Etika:**

- **Perbankan Islam:** Perbankan Islam adalah berdasarkan Syariah, undang-undang Islam yang diperoleh daripada al-Quran dan Sunnah (ajaran dan amalan Nabi Muhammad). Prinsip utama adalah mematuhi piawaian etika dan moral, dan transaksi yang melibatkan faedah (riba) dan ketidakpastian (gharar) adalah dilarang.

- **Perbankan Konvensional:** Perbankan konvensional tidak terikat dengan prinsip agama dan tertumpu terutamanya pada kecekapan ekonomi dan keuntungan. Urus niaga berasaskan faedah adalah perkara biasa, dan memaksimumkan keuntungan adalah matlamat utama.


**2. Larangan Faedah (Riba):**

- **Perbankan Islam:** Mengenakan atau membayar faedah adalah dilarang sama sekali dalam perbankan Islam. Ini berdasarkan kepercayaan bahawa memperoleh wang melalui pinjaman tanpa menanggung risiko adalah eksploitatif dan tidak adil.

- **Perbankan Konvensional:** Faedah ialah komponen teras perbankan konvensional. Bank dan institusi perbankan biasanya mengenakan faedah ke atas pinjaman dan menawarkan akaun berfaedah.


**3. Perkongsian Risiko:**

- **Perbankan Islam:** Perbankan Islam menggalakkan perkongsian risiko dan menekankan keadilan dalam urus niaga. Perkongsian untung dan rugi (Mudarabah dan Musharakah) adalah prinsip biasa, di mana pihak berkongsi kedua-dua untung dan rugi berdasarkan syarat yang dipersetujui.

- **Perbankan Konvensional:** Perbankan konvensional sering bergantung pada urus niaga berasaskan hutang, di mana satu pihak meminjamkan wang dan mengenakan faedah tanpa mengira hasil usaha niaga peminjam.


**4. Transaksi Bersandarkan Aset:**

- **Perbankan Islam:** Perbankan Islam menggalakkan urus niaga bersandarkan aset, di mana aset ketara atau aktiviti ekonomi sebenar mengembalikan produk perbankan. Ini meminimumkan spekulasi dan memastikan hubungan langsung antara urus niaga perbankan dan ekonomi sebenar.

- **Perbankan Konvensional:** Walaupun perbankan konvensional juga boleh melibatkan urus niaga bersandarkan aset, adalah lebih biasa untuk melihat sekuriti dan derivatif berasaskan hutang yang mungkin terputus hubungan daripada aset sebenar.


**5. Larangan Spekulasi (Gharar):**

- **Perbankan Islam:** Ketidakpastian dan spekulasi (gharar) yang berlebihan tidak digalakkan dalam perbankan Islam. Kontrak dengan hasil yang tidak pasti atau kekaburan yang berlebihan secara amnya adalah dilarang.

- **Perbankan Konvensional:** Perbanakn konvensional mungkin melibatkan aktiviti spekulatif dan perdagangan derivatif, yang hasilnya mungkin tidak pasti.


**6. Pemeriksaan Etika:**

- **Perbanakan Islam:** Perbankan Islam termasuk tapisan etika (dikenali sebagai tapisan patuh Syariah) untuk memastikan pelaburan sejajar dengan nilai Islam. Industri seperti alkohol, perjudian dan pengeluaran daging babi biasanya dielakkan.

- **Perbankan Konvensional:** Perbankan konvensional biasanya tidak menggabungkan pemeriksaan etika atau agama semasa membuat keputusan pelaburan.


**7. Tanggungjawab sosial:**

- **Perbankan Islam:** Perbankan Islam menekankan keadilan sosial dan berkongsi kekayaan dengan golongan kurang bernasib baik melalui mekanisme seperti Zakat (pemberian amal) dan Sadaqah (sedekah sukarela).

- **Perbankan Konvensional:** Walaupun sesetengah institusi perbankan konvensional terlibat dalam tanggungjawab sosial korporat, ia bukan prinsip asas sistem.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa butir-butir perbankan Islam boleh berbeza-beza berdasarkan tafsiran Syariah dan peraturan tempatan. Kedua-dua sistem mempunyai kelebihan dan cabaran mereka, dan individu serta institusi perniagaan sering memilih satu daripada yang lain berdasarkan nilai, kepercayaan dan matlamat kewangan mereka.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page