top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Kedaulatan Undang-Undang

Kedaulatan undang-undang adalah konsep asas dalam masyarakat demokratik dan sistem perundangan. Ia merujuk kepada satu set prinsip dan cita-cita yang memastikan bahawa undang-undang mentadbir sesebuah negara dan semua individu tertakluk dan bertanggungjawab di bawah undang-undang, tanpa mengira status atau kedudukan mereka. Kedaulatan undang-undang adalah penting untuk mengekalkan ketenteraman, melindungi hak individu, dan mempromosikan keadilan. Berikut adalah komponen utama dan kepentingannya:


**Komponen Kedaulatan Undang-undang:**


1. **Kesaksamaan di hadapan Undang-undang:** Di bawah kedaulatan undang-undang, semua individu adalah sama di sisi undang-undang. Tiada siapa yang berada di atas undang-undang, dan tidak ada yang terkecuali daripada keperluannya. Ini bermakna kedua-dua rakyat biasa dan pegawai kerajaan mesti mematuhi dan bertanggungjawab di bawah prinsip undang-undang yang sama.


2. **Kepastian Undang-undang:** Undang-undang mestilah jelas, boleh diakses dan boleh diramal supaya individu boleh memahami hak dan kewajipan mereka. Undang-undang tidak boleh sewenang-wenangnya atau tertakluk kepada perubahan mendadak, dan prosedur undang-undang harus konsisten dan telus.


3. **Pengadilan yang Adil dan Tidak Memihak:** Kedaulatan undang-undang memerlukan pertikaian dan perkara undang-undang diselesaikan oleh mahkamah yang saksama dan bebas. Sistem kehakiman harus menyediakan proses yang adil dan saksama untuk semua pihak yang terlibat.


4. **Perlindungan Hak Asasi:** Kedaulatan undang-undang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sivil. Undang-undang dan tindakan kerajaan mesti menghormati dan melindungi hak-hak ini, termasuk kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan hak untuk mendapatkan perbicaraan yang adil.


5. **Accountability:** Pegawai awam, termasuk pemimpin kerajaan dan agensi penguatkuasaan undang-undang, mesti bertanggungjawab atas tindakan mereka. Mereka harus bertindak dalam batasan undang-undang dan boleh bertanggungjawab jika mereka menyalahgunakan kuasa mereka.


**Kepentingan Kedaulatan Undang-undang:**


1. **Perlindungan Hak Individu:** Kedaulatan undang-undang adalah penting untuk melindungi hak dan kebebasan individu. Ia memastikan individu dilindungi daripada tindakan sewenang-wenangnya oleh kerajaan atau entiti berkuasa lain.


2. **Promosi Keadilan:** Masyarakat yang dikawal oleh kedaulatan undang-undang berusaha untuk memastikan keadilan ditegakkan. Ini bermakna pertikaian diselesaikan secara adil, dan mereka yang melanggar undang-undang bertanggungjawab atas tindakan mereka.


3. **Pencegahan Kezaliman:** Kedaulatan undang-undang bertindak sebagai penyekat penumpuan kuasa dan menghalang kemunculan pemerintahan autoritarian atau zalim. Ia mengehadkan keupayaan kerajaan atau individu untuk bertindak sewenang-wenangnya dan menindas.


4. **Pembangunan Ekonomi dan Sosial:** Rangka kerja perundangan yang stabil dan boleh diramal yang dicipta oleh kedaulatan undang-undang adalah penting untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ia menggalakkan pelaburan, keusahawanan, dan perlindungan hak harta.


5. **Kepaduan Sosial:** Apabila individu percaya bahawa sistem perundangan adalah adil dan saksama, ia memupuk perpaduan sosial dan kepercayaan kepada kerajaan dan institusi. Ini boleh membawa kepada masyarakat yang lebih stabil dan harmoni.


6. **Hubungan Antarabangsa:** Kedaulatan undang-undang juga memainkan peranan penting dalam hubungan antarabangsa. Ia membentuk asas bagi perjanjian, perjanjian, dan undang-undang antarabangsa, membantu mengekalkan keamanan dan kerjasama antara negara.


Ringkasnya, kedaulatan undang-undang adalah prinsip asas yang memastikan fungsi masyarakat yang adil dan saksama. Ia menggalakkan keadilan, melindungi hak individu, dan menghalang penyalahgunaan kuasa. Masyarakat yang menjunjung kedaulatan undang-undang lebih berkemungkinan adil, stabil, dan kondusif kepada pembangunan ekonomi dan sosial.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page